MODUL 64KBF

Modul 64KBF v sobě zahrnuje Basic-F a 64kB paměti RAM. Modul umožňuje softwarově zkonfigurovat pamět podle 8 různých variant (módů). Volba módu se děje pomocí instrukce "OUT &30,num" , nebo lze též ručně (stiskem tlačítka) nastavit základní mód. Při zapnutí M5 se automaticky nastavuje mód 0 - tj. standardní rozložení ROM/RAM v počítači SORD M5 s Basic-F a 36 KB RAM.
PCB
Klepni pro plnou velikost

 

PCB
Klepni pro plnou velikost

TABULKA MÓDŮ ************ Druhý prototyp (2B) =================== MODE READ WRITE ---------------------------------------------------------------------- 00 8 kB MON + 20 kB BF + 36 kB RAM 64 kB RAM 01 64 kB RAM 64 kB RAM 02 8 kB MON + 56 kB RAM 64 kB RAM 03 64 kB RAM 28 kB DIS + 36 kB RAM 04 64 kB RAM 16 kB DIS + 48 kB RAM 05 16 kB DIS + 48 kB RAM 16 kB DIS + 48 kB RAM 06 32 kB RAM + 32 kB DIS 32 kB RAM + 32 kB DIS 07 64 kB DIS 64 kB DIS ---------------------------------------------------------------------- Verze LZR (2C) ============== (* změna oproti 2B) MODE READ WRITE ---------------------------------------------------------------------- 00 * 8 kB MON + 20 kB BF + 36 kB RAM 28 kB DIS + 36 kB RAM 01 64 kB RAM 64 kB RAM 02 8 kB MON + 56 kB RAM 64 kB RAM 03 64 kB RAM 28 kB DIS + 36 kB RAM 04 64 kB RAM 16 kB DIS + 48 kB RAM 05 * 8 kB MON + 20 kB BF + 36 kB RAM 64 kB RAM 06 * 8 kB MON + 20 kB DIS + 36 kB RAM 64 kB RAM 07 64 kB DIS 64 kB DIS ---------------------------------------------------------------------- Jak je vidět z tabulky, funkce čtení a zápis jsou odděleny. U některých módů je v určitých oblastech paměti zápis do RAM zakázán (DIS), vytváří se tak jakási pseudo-ROM, která se při zhroucení systému nepřepíše. Pokud je zakázáno čtení z RAM i ROM, vzniká tak v paměti díra, kterou může uživatel zaplnit svou vlastní pamětí (např. EPROM nebo cartdidge) v rozdvojce. Verze 2B je orientovaná pro práci i s jinými systémy než SORD m.5 MONITOR ROM, verze 2C je zaměřena na bezpečnější provoz softwaru. 1. DEKODÉR ---------- Je tvořen obvodem IO 8, IO 5/4, 5/5, 5/6 a IO 6. Výstupní signály z dekodéru: @RAMRQ - vybavuje paměť RAM tvořenou obvody 4464 @ROM0 - vybavuje paměť EPROM MON (MONITOR ROM) @ROM1 - nahrazuje signál @ROM1 a @ROM2 z počítače; vybavuje IO 10 @EXM - signál shodný se signálem @EXM z počítače; vybavuje IO 9 Poznámka: znak @ znamená negaci daného signálu. Dekodér (paměť PROM 74S287) pracuje podle přiložené funkční tabulky. Výpis paměti je v příloze. Vstupy A12, A13, A14, A15 určují oblast paměti v rastru 4 kB, vstupy D0, D1, D2 určují jeden z osmi pevně naprogramovaných módů paměti, tedy konkrétní konfiguraci celé 64 KB paměti. Vstup RD určuje, zda-li jde o čtení, či zápis. Tvarovač 5/4 tvaruje signál MRD z počítače. Dekodér IO 8 (74S287) se vybavuje přímým signálem @MRQ a tímtéž signálem zpožděným přes 5/5 a 5/6. Zpožděný signál je tu proto, aby nedocházelo k hazardním stavům a přímý signál proto, aby se dekodér na konci cyklu rychle uzavřel. Vodič, označený @ROMDS, vyvedený za 5/5 umožňuje hardwarově zablokovat modul. Uzeměním tohoto vodiče vyřadíme z činnosti veškerou paměť počítače kromě paměťových čipů 4 KB RAM od &7000 do &7FFF, které jsou uvnitř počítače a které nelze zablokovat. Zablokováním paměti se nikterak nenaruší refresh. Tento vodič je připojen na vývod, který byl původně určen k odpojení vestavěné ROM Basic-I. Proto, pokud máte Basic-I v počítači, tento vodič přerušte. Vstupy D0, D1, D2 pro dekodér poskytuje latch IO 6, zapojený na datovou sběrnici. Latch je zapojen jako výstupní port &30 (v systému M5 jsou adresy portů &30 až &37 použity jako vstup pro klávesnici a joystick, jako výstup však port &30 použit není). Stav na výstupu latche (tedy nastaveny mód) je indikován třemi LED. Kondenzátor C1 nuluje latch při zapnutí počítače a nastavuje tak mód 0. Tlačítko MODE 0 rovněž nuluje latch. 2. PAMĚŤ 64 KB RAM ------------------ Je tvořena obvody IO 3, IO 4, multiplexery adres IO 1, IO 2 a řídícími obvody IO 7 a IO 5/1, 5/2, 5/3. Řídící obvod IO 7 je PROM 74S287. Funkce IO 7: Generuje signály @RAS a @CAS pro paměti RAM. Generuje signál SEL pro přepnutí multiplexeru. Obstarává refresh paměti. Vybavuje latch při instrukcí OUT &30....&3F . Otevření výstupu IO 7 nastane při příchodu signálů @MRQ (přes diodu D2), nebo při příchodu signálů @IOWR (přes diodu D1). Vstupy A4 až A7 a @IOWR na IO 7 jsou třeba k vydekódování OUT &30. Vstup @RAMRQ zajišťuje přístup do paměti, vstup @RFSH zajistí automatický refresh paměti (generuje se RAS a CAS v opačném pořadí - tento cyklus obvody 4464 znají). Zpožďovaci linka IO 5/1, 5/2 a 5/3 zajistí signálům @RAS, @CAS a SEL správné časování. 3. ÚPRAVA POČÍTAČE SORD M5 PRO MODUL 64KBF ------------------------------------------ Protože dekodér v modulu si signál @ROM0 vytváří sám, je třeba tento signál vytvořený logickým polem GA015 umístěným uvnitř počítače potlačit. Aby byl počítač schopen funkce i s jinými (originálními) moduly, je třeba signál zeslabit vložením odporu asi 330 až 390 ohmů (viz příloha níže). +-------------------------------------------------------------------------------+ | | | P O Z O R ! ! ! | | | | Připojení modulu 64KBF k neupravenému počítači může přivodit zkázu | | logického pole GA015 !!! | | | +-------------------------------------------------------------------------------+ 4. POSTUP STAVBY ---------------- Nejprve uskutečníme úpravu počítače. Je třeba odletovat oplechování desky a provést přeskrábnutí spojů a vletování odporu podle schématu. Poté počítač vyzkoušíme, zda normálně pracuje. Desku modulu nejprve osadíme všemi odpory, kondenzátory, tranzistorem T1 a obvody IO 1, IO 2, IO 3 a IO 4. Zasuneme modul a zapneme počítač. Pokud cvakne relé, je vše v pořádku. Osadíme D1, D2, IO7 a IO5. Pokud opět cvakne relé, je vše v pořádku. Osadíme IO 6 a IO 8. Zapneme počítač. Pokud jsme se nedopustili žádné chyby a relé cvaklo, máme nyní k dispozici 8 KB MONITOR a 36 KB RAM. Funkci můžeme ověřit natažením nějakého programu ve strojovém kódu z magnatofonu. Z modulu Basic-F opatrně vypájíme obvody 2732 a 27128 a osadíme je do modulu 64KBF. Při zapnutí počítače se musí objevit standardní hlášení "Basic-F Ready" s blikajícím kurzorem. Nyní zbývá jen osadit LED, vyrobit tlačítka a vyzkoušet všechny módy. 5. SEZNAM SOUČÁSTEK ------------------- IO1 74LS157 (257,258) R8 560 IO2 74LS157 R9 560 IO3 4464 R19 560 IO4 4464 R11 560 IO5 74LS14 R12 560 IO6 74LS174 R13 560 IO7 74S287 - 64KBF-1 R14 560 IO8 74S287 - 64KBF-2 R15 560 IO9 2732 - EPROM Basic-F R16 560 IO10 27128 - EPROM Basic-F D1,D2 KA261 nebo podobné R1 560 D3,D4,D5 libovolné LED R2 560 R3 560 C1 2M2 tantal R4 3k3 C2 2M2 tantal R5 5k6 C3 M1 keramika R6 560 C4 47M tantal R7 560 T1 KC237,238,239 ... libovolný Si typ v malém pouzdře 6. SCHÉMA ÚPRAVY POČÍTAČE ------------------------- Před úpravou: +-----+ +-------+ +--+ konektor | | | | | | sběrnice | | | 2764 | | | |GA015| |monitor| | | | | pin 15 pin 20 | ROM | | | | +-----------------*---------------+ | | | | | | | | | | +-----+ | +-------+ | | | | | | pin A22 | | `-------------------------------+ | @ROM0 | | +--+ Po úpravě: +-----+ +-------+ +--+ konektor | | | | | | sběrnice | | | 2764 | | | |GA015| |monitor| | | | | pin 15 +-----+ pin 20 | ROM | | | | +--------| R |--*---------------+ | | | | | +-----+ | | | | | +-----+ | +-------+ | | | | | | pin A22 | | `-------------------------------+ | R ... odpor 330 až 390 ohm @ROM0 | | +--+ 7. POZNÁMKA K VERZI S PROM 2C ----------------------------- Proč vznikla verze 2C? ---------------------- Modul 64kBF představuje kvalitativně nový programový prostředek, shromažďující v jednom kartdridži výborné vlastnosti interpretru jazyka Basic-F a zároveň rozšíření paměti o 36 (a více) KB RAM,tedy zhruba srovnatelná konfigurace jako modul BASIC-F a EM-5 v rozdvojce. Přidáním dalších 28 KB RAM, se počítač stává univerzálnějším, s možnosti daleko širšího uplatnění. Uživatel má tedy k dispozici v jednom modulu to, co dříve ve dvou - tedy standardní sestavu "efka" a "dvaatřicítky" - a navíc má možnost využívat modul jako již existující modul EM-64, tedy paměť 64 KB RAM, avšak s kvalitativně novým přístupem k volbě režimu práce - nikoli ručním nýbrž softwarovým přepínáním módu. Tato vymoženost má zcela zřejmé výhody, má však i jednu nevýhodu - možnost nastavit si režim práce ručně (stiskem tlačítka) je omezena pouze na MODE 0. To znamená, že uživateli je ručně přístupný pouze základní mód. Tato zdánlivá maličkost (jestliže se nacházím v základním módu, mohu se snadno příkazem OUT přepnout tak, jak potřebují) s sebou přináší u verze paměti PROM 2B jednu drobnou, ale za to zásadní komplikaci. Basic-F si ve své inicializaci mimo jiné také kontroluje, zda-li se nachází v paměti ROM, a to tak, že zapíše na první a poslední byte sebe sama (&2000 a &6FFF) testovací bajt a po kontrole již neobsazuje tyto dva bajty původní hodnotou. Jelikož v módu 0 je čtení z ROM, načte basic vždy to co má, ale jelikož je zápis povolen do RAM, přepíší se v ní dva bajty, a to v případě, že máme v této paměti nějaká data, znamená jejich ztrátu. Pokud se jedna o nějaký uživatelský systém, že kterého jsme se havarijně (stiskem tlačítka MODE 0) vrátili do módu 0, není problém si dopředu zjistit obsah obou bajtů dopředu a pak je pouhým POKE obnovit. To platí pro případ, že máme v RAM například Basic-G , MSX, FALC a podobně. Jestliže však máme dolních 28 KB RAM využito jako tzv. RAM disk (nebo podobně, pro uchování nahodilých dat), máme jeho obsah znehodnocen. Obejít to samozřejmě jde. Softwarové a hardwarově. Softwarové řešení problémů však nemusí jít vždy realizovat, zatím co hardwarové řešení spočívá pouze v jinak navržených módech - tzn. jinak vypálena PROM. Ve verzi LZR je v základním módu zákaz zápisu do dolních 28 KB RAM, čímž je problém vyřešen (zároveň je mód 0 naprosto totožný se sestavou BF a EM-5). Na místě módu 5 je původní mód 0, takže výhodu tohoto módu, možnost rovnou nahrávat dolních 28 KB RAM je zachována. Dále byl změněn mód 6. Ten nyní umožňuje připojit ještě jeden kartdridž do rozdvojky. Případná nekompatibilita s vezri 2B je řešena dohodou - pro nastavování módu budou důsledně používány podprogramy, s tím, že pro mód 0 nebude použito "XOR A" nýbrž "LD A,0" , aby tyto rutiny bylo možné případně "přepoukovat." Proč doporučujeme verzi 2C? --------------------------- Historický vznik verze 2B je spjat se záměrem jejich tvůrců realizovat disketový systém na počítači m.5, proto ty zdánlivě nesmyslné módy 6 a 7, dále využívat služeb uživatelských EPROM (mód 5). Jelikož předpokládáme, že obyčejný smrtelník, který si "zbastlí" tento modul, si vystačí bohatě s prvními třemi, nebo je-li zkušenější, s prvními pěti módy, doporučujeme mu také naší verzi 2C, na kterou se v dohledné době začne objevovat bohatý aplikační software. Pokud však takovýto uživatel patří mezi zkušené programátory, a vyžaduje verzi 2B, nic mu nebude bránit si tento software upravit. A pokud se najde někdo takový, komu budou sympatické obě verze, nechť si PROM 2 osadí do patice s možností její snadné záměny. 8. VÝPIS PAMĚTI PROM -------------------- IO7 - Zákaznický obvod 64KBF-1 - stejný pro druhý prototyp i verzi LZR Výpis PROM 74S287 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 A2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A8A7A6A5+-------------------------------+ 0 0 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 0 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 0 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 0 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 1 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 1 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 1 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 1 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 0 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 0 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 0 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 E F F 1 E F| 1 0 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 1 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 1 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 1 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 1 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| +-------------------------------+ IO8 - Zákaznický obvod 64KBF - 2B - druhý prototyp Výpis PROM 74S287 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 A2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A8A7A6A5+-------------------------------+ 0 0 0 0 |E D E B E E E E F E E E E E E E| 0 0 0 1 |E D E E E E E E E E E E F F F F| 0 0 1 0 |E E E E E E E E E F F E E E E E| 0 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 0 1 0 0 |E D E B E E E E F E E E E E E E| 0 1 0 1 |E D E E E E E E E E E E F F F F| 0 1 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E| 0 1 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 1 0 0 0 |E B E 7 E E E E F E E E E E E E| 1 0 0 1 |E E E E E E E E E E E E F F F F| 1 0 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E| 1 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 1 1 0 0 |E B E E E E E E F E E E E E E E| 1 1 0 1 |E E E E E E E E E E E E F F F F| 1 1 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E| 1 1 1 1 |F E E E E E E E F F F F F F F F| +-------------------------------+ IO8 - Zákaznický obvod 64KBF - 2C - verze LZR Výpis PROM 74S287 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 A2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A8A7A6A5+-------------------------------+ 0 0 0 0 |F D F B E E E E F E E E E E E E| 0 0 0 1 |E D E E E E E E E D E F E E E E| 0 0 1 0 |E E E E E E E E E D E B E E E E| 0 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 0 1 0 0 |F D F B E E E E F E E E E E E E| 0 1 0 1 |E D E E E E E E E D E F E E E E| 0 1 1 0 |E E E E E E E E E D E B E E E E| 0 1 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 1 0 0 0 |F B F 7 E E E E F E E E E E E E| 1 0 0 1 |E E E E E E E E E F E F E E E E| 1 0 1 0 |E E E E E E E E E B E 7 E E E E| 1 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 1 1 0 0 |F B E E E E E E F E E E E E E E| 1 1 0 1 |E E E E E E E E E F E E E E E E| 1 1 1 0 |E E E E E E E E E B E E E E E E| 1 1 1 1 |F E E E E E E E F F F F F F F F| +-------------------------------+ NÁZORNÉ TABULKY MÓDŮ ******************** Verze s PROM 2B =============== +------------+ |////////////| POUZE PRO ČTENÍ +------------+ |\\\\\\\\\\\\| POUZE PRO ZÁPIS +------------+ |XXXXXXXXXXXX| PRO ČTENÍ I ZÁPIS +------------+ | | ZÁKAZ ČTENÍ I ZÁPISU +------------+ 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 kB 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 +-------+-------------------+ ROM |MONITOR| BASIC-F | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ RAM | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ CARTRIDGE | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////|///////////////////| +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 0 |\\\\\\\|\\\\\\\|\\\\\\\|\\\|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 1 |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////| | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 2 |\\\\\\\|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 3 |///////|///////|///////|///|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 4 |///////|///////|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 5 | | |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 6 |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 7 | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +---------------------------------------------------------------+ Verze LZR (2C) ============== +------------+ |////////////| POUZE PRO ČTENÍ +------------+ |\\\\\\\\\\\\| POUZE PRO ZÁPIS +------------+ |XXXXXXXXXXXX| PRO ČTENÍ I ZÁPIS +------------+ | | ZÁKAZ ČTENÍ I ZÁPISU +------------+ 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 kB 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 +-------+-------------------+ ROM |MONITOR| BASIC-F | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ RAM | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ CARTRIDGE | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////|///////////////////| +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 0 | | | | |XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 1 |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////| | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 2 |\\\\\\\|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 3 |///////|///////|///////|///|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 4 |///////|///////|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////|///////////////////| +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 5 |\\\\\\\|\\\\\\\|\\\\\\\|\\\|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////| | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 6 |\\\\\\\|\\\\\\\|\\\\\\\|\\\|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ |///////|///////|///| +-------+-------+---+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 7 | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +---------------------------------------------------------------+ Poděkování: =========== Modul 64 KBF zkonstruoval team Hernady & Dítě (snad jsem to nepopletl), a já bych chtěl tímto HEDi-SOFTu za toto dílo poděkovat. A také i za to, že pro nás byli ochotni vyrobit speciální verzi 2C. ============ napsal LZR Soft, datum poslední editace: není známo ============

Soubory ke stažení (download): PCB, popis a další...