M O D U L 6 4 K B F ********************* Modul 64KBF v sobe zahrnuje Basic-F a 64kB pameti RAM. Modul umoznuje softwarove zkonfigurovat pamet podle 8 ruznych variant ( modu ).Volba modu se deje pomoci instrukce "OUT &30,num" , nebo lze tez rucne ( stiskem tlacitka ) nastavit zakladni mod. Pri zapnuti se automaticky nastavuje mod 0 - tj. stan- dardni system SORD m.5 a Basic-F s 36 kB RAM. TABULKA MODU ************ Druhy prototyp ( 2B ) ===================== MODE READ WRITE ---------------------------------------------------------------------- 00 8 kB MON + 20 kB BF + 36 kB RAM 64 kB RAM 01 64 kB RAM 64 kB RAM 02 8 kB MON + 56 kB RAM 64 kB RAM 03 64 kB RAM 28 kB DIS + 36 kB RAM 04 64 kB RAM 16 kB DIS + 48 kB RAM 05 16 kB DIS + 48 kB RAM 16 kB DIS + 48 kB RAM 06 32 kB RAM + 32 kB DIS 32 kB RAM + 32 kB DIS 07 64 kB DIS 64 kB DIS ---------------------------------------------------------------------- Verze LZR ( 2C ) ================ ( * zmena oproti 2B ) MODE READ WRITE ---------------------------------------------------------------------- 00 * 8 kB MON + 20 kB BF + 36 kB RAM 28 kB DIS + 36 kB RAM 01 64 kB RAM 64 kB RAM 02 8 kB MON + 56 kB RAM 64 kB RAM 03 64 kB RAM 28 kB DIS + 36 kB RAM 04 64 kB RAM 16 kB DIS + 48 kB RAM 05 * 8 kB MON + 20 kB BF + 36 kB RAM 64 kB RAM 06 * 8 kB MON + 20 kB DIS + 36 kB RAM 64 kB RAM 07 64 kB DIS 64 kB DIS ---------------------------------------------------------------------- Jak je videt z tabulky,funkce cteni a zapis jsou oddeleny.U nekterych modu je v urcitych oblastech pameti zapis do RAM zakazan ( DIS ), vytvari se tak jakasi pseudo-ROM, ktera se pri zhrouceni systemu neprepise. Pokud je za- kazano cteni z RAM i ROM, vznika tak v pameti dira,kterou muze uzivatel zapl- nit svou vlastni pameti ( napr. EPROM nebo cartdidge ) v rozdvojce. Verze 2B je orientovana pro praci i s jinymi sytemy nez m.5, verze 2C je zamerena na bezpecnejsi provoz softwaru. 1. DEKODER ---------- Je tvoren obvodem IO 8, IO 5/4, 5/5, 5/6 a IO 6. Vystupni signaly z dekoderu: @RAMRQ - vybavuje pamet RAM tvorenou obvody 4464 @ROM0 - vybavuje pamet EPROM MON ( MONITOR ROM ) @ROM1 - nahrazuje signal @ROM1 a @ROM2 z pocitace; vybavuje IO 10 @EXM - signal shodny se signalem @EXM z pocitace; vybavuje IO 9 Poznamka: znak @ znamena negaci daneho signalu. Dekoder ( pamet PROM 74S287 ) pracuje podle prilozene funkcni tabulky. Vypis pameti je v priloze. Vstupy A12,A13,A14,A15 urcuji oblast pameti v rastru 4 kB, vstupy D0,D1,D2 urcuji jeden z osmi pevne naprogramovanych modu pameti, tedy konkretni konfiguraci cele 64 k pameti. Vstup RD urcuje, zda jde o cteni, ci zapis. Tvarovac 5/4 tvruje signal MRD z pocitace. Dekoder IO 8 ( 74S287 ) se vybavuje primym signalem @MRQ a timtez signalem zpozdenym pres 5/5 a 5/6. Zpozdeny signal je tu proto, aby nedocha- zelo k hazardnim stavum a primy signal proto, aby se dekoder na konci cyklu rychle uzavrel. Vodic, oznaceny @ROMDS, vyvedeny za 5/5 umoznuje hardwarove zablokovat modul.Uzemenim tohoto vodice vyradime z cinnosti veskerou pamet pocitace krome 4 kB RAM od &7000 do &7FFF, ktere jsou uvnitr pocitace a ktere nelze zablo- kovat. Zablokovanim pameti se nikterak nenarusi refresh. Tento vodic je pripo- jen na vyvod, ktery byl puvodne urcen k odpojeni vestavene ROM Basic-I. Proto, pokud mate Basic-I v pocitaci, tento vodic preruste. Vstupy D0, D1, D2 pro dekoder poskytuje latch IO 6, zapojeny na da- tovou sbernici. Latch je zapojen jako vystupni port &30 ( v systemu m.5 je adresa &30 - &37 pouzita jako vstup pro klavesnici a joystick, jako vystup vsak pouzita neni ). Stav na vystupu latche ( tedy nastaveny mod ) je indi- kovan tremi LED. Kondenzator C1 nuluje latch pri zapnuti pocitace a nastavuje tak mod 0. Tlacitko MODE 0 rovnez nuluje latch. 2. PAMET 64 kB RAM ------------------ Je tvorena obvody IO 3, IO 4, multiplexery adres IO 1, IO 2 a ridicimi obvody IO 7 a IO 5/1, 5/2, 5/3. Ridici obvod IO 7 je PROM 74S287. Funkce IO 7: Generuje signaly @RAS a @CAS pro pameti RAM. Generuje signal SEL pro prepnuti multiplexeru. Obstarava refresh pameti. Vybavuje latch pri instrukci OUT &30....&3F . Otevreni vystupu IO 7 nastane pri prichodu signalu @MRQ ( pres diodu D2 ), nebo pri prichodu signalu @IOWR ( pres diodu D1 ). Vstupy A4 az A7 a @IOWR na IO 7 jsou treba k vydekodovani OUT &30. Vstup @RAMRQ zajistuje pristup do pameti, vstup @RFSH zajisti auto- maticky refresh pameti ( generuje se RAS a CAS v opacnem poradi - tento cyklus obvody 4464 znaji ). Zpozdovaci linka IO 5/1, 5/2 a 5/3 zajisti signalum @RAS, @CAS a SEL spravne casovani. 3. UPRAVA POCITACE SORD m.5 PRO MODUL 64KBF ------------------------------------------- Protoze dekoder v modulu si signal @ROM0 vytvari sam, je treba tento signal vytvoreny logickym polem GA 015 uvnitr pocitace potlacit. Aby byl pocitac schopen funkce i s jinymi ( firemnimi ) moduly je treba signal zeslabit vlo- zenim odporu asi 330-390 ohmu ( viz priloha ). P O Z O R ! ! ! Pripojeni modulu 64KBF k neupravenemu pocitaci muze privodit zkazu logickeho pole GA 015 !!! 4. POSTUP STAVBY ---------------- Nejprve uskutecnime upravu pocitace. Je treba odletovat oplechovani desky a provest preskrabnuti spoju a vletovani odporu podle schematu. Pote pocitac vyzkousime, zda normalne pracuje. Desku modulu nejprve osadime vsemi odpory, kondenzatory, tranzistorem T1 a obvody IO 1, IO 2, IO 3 a IO 4. Zasuneme modul a zapneme pocitac. Pokud cvakne rele, je vse vporadku. Osadime D1, D2, IO7 a IO5. Pokud opet cvakne rele, je vse vporadku. Osadime IO 6 a IO 8. Zapneme pocitac. Pokud jsme se nedopustili zadne chyby a rele cvaklo, mame nyni k dispozici 8 kB MONITOR a 36 kB RAM. Funkci muzeme overit natazenim nejakeho strojoveho programu. Z modulu Basic-F opatrne vypajime obvody 2732 a 27128 a osadime je do modulu 64KBF. Pri zapnuti pocitace se musi objevit standardni hlaseni "Basic-F Ready" s blikajicim kurzorem. Nyni zbyva jen osadit LED, vyrobit tlacitka a vyzkouset vsechny mody. 5. SEZNAM SOUCASTEK ------------------- IO1 74LS157 ( 257,258 ) R8 560 IO2 74LS157 R9 560 IO3 4464 R19 560 IO4 4464 R11 560 IO5 74LS14 R12 560 IO6 74LS174 R13 560 IO7 74S287 - 64KBF-1 R14 560 IO8 74S287 - 64KBF-2 R15 560 IO9 2732 - EPROM Basic-F R16 560 IO10 27128 - EPROM Basic-F D1,D2 KA261 nebo podobne R1 560 D3,D4,D5 libovolne LED R2 560 R3 560 C1 2M2 tantal R4 3k3 C2 2M2 tantal R5 5k6 C3 M1 keramika R6 560 C4 47M tantal R7 560 T1 KC237,238,239 ... libovolny Si typ v malem pouzdre 6. SCHEMA UPRAVY POCITACE ------------------------- Pred upravou: +-----+ +-------+ +--+ konektor | | | | | | sbernice | | | 2764 | | | |GA015| |monitor| | | | | pin 15 pin 20 | ROM | | | | +-----------------*---------------+ | | | | | | | | | | +-----+ | +-------+ | | | | | | pin A22 | | `-------------------------------+ | @ROM0 | | +--+ Po uprave: +-----+ +-------+ +--+ konektor | | | | | | sbernice | | | 2764 | | | |GA015| |monitor| | | | | pin 15 +-----+ pin 20 | ROM | | | | +--------| R |--*---------------+ | | | | | +-----+ | | | | | +-----+ | +-------+ | | | | | | pin A22 | | `-------------------------------+ | R ... odpor 330 az 390 ohm @ROM0 | | +--+ 7. POZNAMKA K VERZI S PROM 2C ----------------------------- Proc vznikla verze 2C ? ----------------------- Modul 64kBF predstavuje kvalitativne novy programovy prostredek, shro- mazdujici v jednom kartdridzi vyborne vlastnosti interpretru jazyka Basic-F a zaroven rozsireni pameti o 36 ( a vice ) kB RAM,tedy zhruba srovnatelna kon- figurace jako modul BASIC-F a EM-5 v rozdvojce. Pridanim dalsich 28 kB RAM, se pocitac stava univerzalnejsim s moznosti daleko sirsiho uplatneni. Uzivatel ma tedy k dispozici v jednom modulu to,co drive ve dvou - tedy standardni sestavu "efka" a "dvaatricitky" - a navic ma moznost vyuzivat jej jako jiz existujici modul EM-64, tedy pamet 64kB RAM, avsak s kvalitativne novym pristupem k volbe rezimu prace - nikoli rucnim nybrz softwarovym prepinanim modu.Tato vymozenost ma zcela zrejme vyhody,ma vsak i jednu nevyhodu - moznost nastavit si rezim prace rucne ( stiskem tlacitka ) je omezena pouze na MODE 0. To znamena,ze uzivateli je rucne pristupny pouze zakladni mod. Tato zdanlive malickost ( jestlize se nachazim v zakladnim modu, mohu se snadno prikazem OUT prepnout tak, jak potrebuji ) s sebou prinasi u verze pameti PROM 2B jednu drobnou, ale za to zasadni komplikaci. Basic-F si ve sve inicializaci mimo jine take kontroluje, zda-li se nachazi v pameti ROM, a to tak, ze zapise na prvni a posledni byte sebe sama ( &2000 a &6FFF ) testovaci bajt a po kontrole jiz neobsazuje tyto dva bajty puvodni hodnotou. Jelikoz v modu 0 je cteni z ROM, nacte basic vzdy to co ma, ale jelikoz je zapis povolen do RAM, prepisi se v ni dva bajty, a to v pripade, ze mame v teto pameti nejaka data, znamena jejich ztratu. Pokud se jedna o nejaky uzivatelsky system, ze ktereho jsme se havarijne ( stiskem tlacitka MODE 0 ) vratili do modu 0, neni problem si dopredu zjistit obsah obou bajtu dopredu a pak je pouhym POKE obnovit. To plati pro pripad, ze mame v RAM napriklad Basic-G , MSX, FALC a podobne. Jestlize vsak mame dolnich 28kB RAM vyuzito jako tzv. RAM disk ( nebo podobne pro uchovani nahodilych dat ), mame jej znehodnocen. Obejit to samozrejme jde. Softwarove a hardwarove. Softwarove reseni problemu vsak nemusi jit vzdy realizovat, zatim co hardwarove reseni spociva pouze v jinak navrzenych modech - tzn. jinak vypalena PROM. Ve verzi LZR je v zakladnim modu zakaz zapisu do dolnich 28kB RAM, cimz je problem vyresen ( zaroven je mod 0 naprosto totozny se sestavou BF a EM-5 ). Namiste modu 5 je puvodni mod 0, takze vyhodu tohoto modu, moznost rovnou nahravat dolnich 28kB RAM je zachovana. Dale byl zmenen mod 6. Ten nyni umoznuje pripo- jit jeste jeden kartdridz do rozdvojky. Pripadna nekompatibilita s vezri 2B je resena dohodou - pro nastavovani modu budou dusledne pouzivany podprogramy, s tim, ze pro mod 0 nebude pouzito "XOR A" nybrz "LD A,0". Proc doporucujeme verzi 2C ? ---------------------------- Historicky vznik verze 2B je spjat se zamerem jejich tvurcu realizovat disketovy system na pocitaci m.5, proto ty zdanlive nesmyslne mody 6 a 7, dale vyuzivat sluzeb uzivatelskych EPROM ( mod 5 ). Jelikoz predpokladame, ze oby- cejny smrtelnik, ktery si "zbastli" tento modul, vystaci bohate s prvnimi 3mi, nebo je-li zkusenejsi, s prvnimi 5ti mody, doporucujeme mu take nasi verzi 2C, na kterou se v dohledne dobe zacne objevovat bohaty aplikacni software. Pokud vsak takovyto uzivatel patri mezi zkusene programatory, a vyzaduje verzi 2B, nic mu nebude branit si tento software upravit. A pokud se najde nekdo takovy, komu budou sympaticke obe verze, necht si PROM 2 osadi do patice s moznosti jeji snadne zameny. 8. VYPIS PAMETI PROM -------------------- IO7 - Zakaznicky obvod 64KBF-1 - stejny pro druhy prototyp i verzi LZR Vypis PROM 74S287 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 A2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A8A7A6A5+-------------------------------+ 0 0 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 0 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 0 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 0 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 1 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 1 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 1 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 0 1 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 0 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 0 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 0 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 E F F 1 E F| 1 0 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 1 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 1 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 1 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| 1 1 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F| +-------------------------------+ IO8 - Zakaznicky obvod 64KBF - 2B - druhy prototyp Vypis PROM 74S287 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 A2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A8A7A6A5+-------------------------------+ 0 0 0 0 |E D E B E E E E F E E E E E E E| 0 0 0 1 |E D E E E E E E E E E E F F F F| 0 0 1 0 |E E E E E E E E E F F E E E E E| 0 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 0 1 0 0 |E D E B E E E E F E E E E E E E| 0 1 0 1 |E D E E E E E E E E E E F F F F| 0 1 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E| 0 1 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 1 0 0 0 |E B E 7 E E E E F E E E E E E E| 1 0 0 1 |E E E E E E E E E E E E F F F F| 1 0 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E| 1 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 1 1 0 0 |E B E E E E E E F E E E E E E E| 1 1 0 1 |E E E E E E E E E E E E F F F F| 1 1 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E| 1 1 1 1 |F E E E E E E E F F F F F F F F| +-------------------------------+ IO8 - Zakaznicky obvod 64KBF - 2C - verze LZR Vypis PROM 74S287 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 A2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A8A7A6A5+-------------------------------+ 0 0 0 0 |F D F B E E E E F E E E E E E E| 0 0 0 1 |E D E E E E E E E D E F E E E E| 0 0 1 0 |E E E E E E E E E D E B E E E E| 0 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 0 1 0 0 |F D F B E E E E F E E E E E E E| 0 1 0 1 |E D E E E E E E E D E F E E E E| 0 1 1 0 |E E E E E E E E E D E B E E E E| 0 1 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 1 0 0 0 |F B F 7 E E E E F E E E E E E E| 1 0 0 1 |E E E E E E E E E F E F E E E E| 1 0 1 0 |E E E E E E E E E B E 7 E E E E| 1 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F| 1 1 0 0 |F B E E E E E E F E E E E E E E| 1 1 0 1 |E E E E E E E E E F E E E E E E| 1 1 1 0 |E E E E E E E E E B E E E E E E| 1 1 1 1 |F E E E E E E E F F F F F F F F| +-------------------------------+ NAZORNE TABULKY MODU ******************** Verze s PROM 2B =============== +------------+ |////////////| POUZE PRO CTENI +------------+ |\\\\\\\\\\\\| POUZE PRO ZAPIS +------------+ |XXXXXXXXXXXX| PRO CTENI I ZAPIS +------------+ | | ZAKAZ CTENI I ZAPISU +------------+ 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 kB 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 +-------+-------------------+ ROM |MONITOR| BASIC-F | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ RAM | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ CARTRIDGE | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////|///////////////////| +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 0 |\\\\\\\|\\\\\\\|\\\\\\\|\\\|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 1 |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////| | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 2 |\\\\\\\|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 3 |///////|///////|///////|///|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 4 |///////|///////|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 5 | | |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 6 |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 7 | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +---------------------------------------------------------------+ Verze LZR ( 2C ) ================ +------------+ |////////////| POUZE PRO CTENI +------------+ |\\\\\\\\\\\\| POUZE PRO ZAPIS +------------+ |XXXXXXXXXXXX| PRO CTENI I ZAPIS +------------+ | | ZAKAZ CTENI I ZAPISU +------------+ 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 kB 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 +-------+-------------------+ ROM |MONITOR| BASIC-F | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ RAM | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ CARTRIDGE | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////|///////////////////| +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 0 | | | | |XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 1 |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////| | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 2 |\\\\\\\|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 3 |///////|///////|///////|///|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 4 |///////|///////|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////|///////////////////| +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 5 |\\\\\\\|\\\\\\\|\\\\\\\|\\\|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +-------+-------------------+ |///////| | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 6 |\\\\\\\|\\\\\\\|\\\\\\\|\\\|XXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ |///////|///////|///| +-------+-------+---+ +-------+-------------------+ | | | +-------+-------+-------+---+---+-------+-------+-------+-------+ MOD 7 | | | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX|XXXXXXX| +---------------------------------------------------------------+ Podekovani: =========== Modul 64 KBF zkonstruoval team Hernady & Dite (snad jsem to nepopletl), a ja bych chtel timto HEDi-SOFTu za toto dilo podekovat. I take i za to, ze pro nas byli ochotni vyrobit specialni verzi 2C. ============ napsal LZR Soft, datum poslední editace: není známo ============