Obecná práce s BFWD ******************* S disketami se v BFWD pracuje stejně jako s kazetami, dá se říci, že mechanika a magnetofon jsou si "rovny", co se týče používání příkazů BFWD. Přesto však zde určité rozdíly jsou. Není potřeba zde rozebírat výhody a nevýhody diskety před kazetou, ty jsou dostatečně známy. První co se musí s disketou udělat, pokud je úplně nová, je to, že se musí inicializovat, aby s ní BFWD mohl pracovat. Inicializace spočívá v tom, že se disketa zformátuje. V praxi to znamená, že se na disketu zapíše 81 stop, přičemž na každé stopě je zapsáno 29 sektorů. To se udělá z obou stran diskety, přičemž platí, že na straně 0 každé stopy jsou sektory 1 až 29 a na straně 1 pak sektory 30 až 58. K tomuto účelu slouží speciální formátovací program. Po inicializaci se disketa jeví jako čistá, nejsou na ní žádné soubory. Soubory lze na disketu zapisovat stejnými příkazy, jaké se používají pro magnetofon. Oproti pásce však platí určitá omezení. Na pásku je totiž možné zapsat soubory v libovolném pořadí a s libovolnými názvy a jeden název je možné použít víckrát. Už ale nelze vložit mezi dva soubory třetí, nový soubor se musí zpravidla nahrát za poslední uložený soubor. Oproti tomu umístění souboru na disketě prakticky ovlivnit nelze, vždy se totiž zapisuje do prvních volných prostor. Jedno jméno lze použít pouze jednou, nelze mít tedy dva soubory téhož jména ( byť rozdílného typu ) na jedné disketě. Soubor by neměl mít ve svém názvu otazník a znak CHR$(&E5). Z pásky se soubory načítají za sebou, tak jak na ní byly zapsány. Proto stačí napsat příkaz pro načtení souboru i bez uvedení jména. V takovém případě se načte první nalezený soubor vhodného typu. U diskety nic takového provádět nelze, vždy se musí uvést jméno souboru, který má být načten. Aby to bylo jednodušší, lze používat otazníkovou konvenci ( lze jí používat obecně, tedy i pro magnetofon ). Otazníková konvence spočívá v tom, že se z žádaného jména napíše jen tolik znaků, kolik je nutné pro bezpečné rozlišení souboru a ukončí se otazníkem. Soubor uložený na pásce se zruší tím, že je jednoduše přepsán jiným souborem, nebo že se páska smaže. Na disketě se však soubor musí smazat příkazem KILL "jméno souboru". Pokud se použije při specifikaci souboru otazníková konvence, je smazán pouze jeden soubor, pro který tato specifikace vyhovuje. Rozšíření možností BFWD *********************** Basic-D ======= Basic-D rozšiřuje BFWD o příkazy Basiku-G a o některé zcela nové příkazy ( WHILE, WEND, DEF FN, FILES... ). Pro BFWD bylo nutné původní dBASIC upravit. Princip úpravy spočívá v tom, že po spuštění dBASIC ( soubor Basic-D.MC ) sám sebe modifikuje. Pokud je spuštěn v Basiku-F, tak své vektory nemění, pokud je ale spuštěn v BFWD, tak se patřičně "přepoukuje". Aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím, je na disketě SKW označené BASIC-D soubor *BOOT*, který rovnou spustí dBASIC. Ten si pak sám načte a spustí soubor *BOOTU*. SKW DISC TOOLS ================ TOOLS je balík programů, které usnadňují práci s disketou. Po spuštění TOOLS zobrazí menu, ze kterého si lze vybrat jednu z šesti nabízených funkcí. Volba se provádí stiskem inverzně zobrazeného písmena. TOOLS vždy zobrazuje na poslední řádce obrazovky pokyn, co je možné stisknout za klávesy a vždy infor- muje i o tom, čeho se tím dosáhne. Volba ABM --------- Zobrazí Alocation Block Map - mapu obsazení jednotlivých alokačních bloků na disketě. Zeleně jsou na mapě zobrazeny volné bloky, červeně pak obsazené, přičemž tmavě červená označuje alokační bloky zabrané direktorářem ( standardně jsou dva, ale jejich počet lze měnit ) a světle červená bloky obsazené daty. Alokačních bloků je 256. Soubory se ukládají na disketu "rozsekané" do volných alokačních bloků. Díry vznikají mazáním souborů. Volba BLOCK ----------- Slouží k prohlížení diskety. Zobrazují se jednotlivé sektory každé stopy. Pohybovat se lze stiskem kurzorových šipek v kombinaci se SHIFT nebo CTRL ( nebo jen samotné ). Volba CHANGE ------------ Umožňuje měnit informace v hlavičkách souborů. Změnit lze jméno souboru, typ souboru, počáteční adresu, startovací adresu a příznaky PROTECT a HIDDEN. Volba DIR --------- Viz program DF.MC Volba EXIT ---------- Ukončí práci programu TOOLS. Volba FORMAT ------------ Slouží k prvotní inicializaci diskety, nebo její opětovné inicializaci. Formátování lze přerušit přidržením klávesy <RESET> ( nikoli <SHIFT>+<RESET>! ). Programy DF.MC a DPRINT.BF ============================ Slouží k zobrazení direktoráře diskety na obrazovce ( DF ) a na tiskárně ( DPRINT ). Zobrazují se všechny soubory, tedy i ty, které mají nastavený attribut HIDDEN. DF zobrazuje v režimu TEXT pořadové číslo souboru, jméno, typ, attribut typu, počáteční adresu, koncovou adresu, adresu autostartu a délku souboru. V ostatních režimech vynechává pořadové číslo a délku. Pokud jsou v direktoráři prázdné hlavičky, je jejich počet průběžně oznamován. Na konci výpisu je oznámen počet zabraných a volných sektorů. MSX version 1.D ================= Ze systému CP/M lze odstartovat obě páskové verze emulátoru systému MSX. Programy MSX1B.COM a MSX1C.COM jsou emulátory MSX verze 1.B a verze 1.C. Program MSX.COM umožňuje spouštět z CP/M ty MSX programy, které ke své činnosti nepotřebují MSX basic. Tyto MSX programy jsou na CP/M disketě uloženy v souborech s příponou MSX. Aby bylo možné nahrávat z diskety libovolné MSX programy, byla napsána nová verze emulátoru MSX. Emulátor MSX verze 1.D umí číst libovolné MSX soubory ze SKW diskety, zapisovat je však neumí. Vzhledem k rozsahu úprav neumožňuje používat ani magneto- fon. Nový emulátor předpokládá, že se na SKW disketě nacházejí soubory "jméno.BN.CM", "jméno.MX.CM" a "jméno.AS.DAT", které po- cházejí z emulátoru MSX verze 1.C. Tyto se pak načítají příkazy BLOAD "jméno",R nebo RUN "jméno" nebo CLOAD "jméno". Na CP/M disketě je emulátor verze 1.D uložen v souboru MD.COM. Po natažení MD je uživatel vyzván, aby vložil do drivru SKW disketu a stiskl mezerník. Aby nebylo nutné pokaždé před natažením 1.D startovat CP/M, lze 1.D spustit i z Basiku-W příkazem RUN "MSX". Na SKW disketě je MSX verze 1.D uložen v souboru MSX_1D.CM. ====== napsal LZR Soft, datum poslední editace: 2. 1. 1992 =====