Programy pro M5 pod systémem CP/M ************************************ V tomto materiálu jsou popsány některé programy systému CP/M, které využívají hw prostředí počítače SORD M5 a proto z tohoto důvodu nemohou být používány v systémech CP/M na jiných počítačích. Poznámka: tlačítkem @RESET je míněn hw spínač, restartující celý systém počítače, klávesou <RESET> je míněno tlačítko na klávesnici. BI, BG, BF, FALC, PEDIT, SCOPY, TVADJUST ========================================== Programy jsou typu .COM a jedná se o interpretry jazyků basic I, G a F, tabulkový procesor FALC, jednoduchý grafický editor PAINT EDITOR, kopírovací program SUPER COPY, který je určen pro kopírování SORD souborů z pásky na pásku a jednoduchý program TV-ADJUST který zobrazí "monoskop", podle něhož je možné si vhodně nastavit barvy na BTV či monitoru. Programy si samy zajišťují zkopírování MONITORu ROM do paměti RAM. Aby mohl MONITOR ROM fungovat i v RAM, je v něm zrušena kontrola paměti RAM ( při ní by MONITOR sám sebe přepsal ) a následně pak musela být zrušena také kontrola, při níž MONITOR ROM testuje sám sebe. Protože neproběhne test paměti, nejsou správně nastaveny hodnoty systémových proměnných začátku a konce RAM. Před spuštěním basiků je proto tato hodnota změněna. Toto se však nepříznivě projevuje při jejich restartu ( CALL 0 ), kdy je RAMTOP nastaven na 8000H. Návrat do systému CP/M se děje stiskem tlačítka @RESET. CHESS, BUDIC, COBRA, TENNIS, POOYAN, ... ========================================== Programy jsou typu .COM. Jsou to upravené "páskové" hry, které si kopírují MONITOR ROM do paměti RAM, podobně jako to dělají programy BI, BG, BF, ... a další.

Super Cobra
Super Cobra

MSX1B.COM, MSX1C.COM ====================== Jedná se o emulátory systému MSX verze 1.B a 1.C. Verze 1.B emulátoru komunikuje s magnetofonem v původním formátu záz- namu MSX, který je nekompatibilní se záznamem SORD M5. Verze 1.C komunikuje s magnetofonem ve formátu SORD M5, čímž je zjed- nodušena přenositelnost MSX souborů mezi sordisty. Díky překrý- vání pamětí RAM nelze na CP/M hardwaru, narozdíl od ostatních modulů 64 KB RAM, měnit záznamovou rychlost ( RATE FACTOR ), protože POKE zapíše hodnoru RF do RAM 64KB, zatím co při SAVE je připojen MONITOR ROM spolu s vnitřní SRAM 4KB ( tato paměť je pro zjednodušení nazývaná CACHE ), ve které zůstala hodnota RF nezměněna. Návrat do systému CP/M se děje stiskem tlačítka @RESET. XMSX.COM ========== Toto je emulátor systému MSX verze 1.B, doplněný o zaváděcí podprogram, který nahraje do paměti také specifikovaný soubor typu MSX ( uvedení jakékoli jiného typu je ignorováno ). Poté, co je soubor nahrán, je do emulátoru zapsána namísto startovací adresy basiku MSX startovací adresa nahraného souboru a emulátor je poté odstartován. Soubor typu MSX musí začínat na adrese 8205H nebo vyšší a nesmí přesahovat adresu E400H. Nejdelší nah- rávaný soubor proto může mít maximální délku 6200H bajtů. Soubor typu MSX je nahrán na adresu, která je uvedena v jeho prvním záznamu v prvním slově. Startovací adresa je ve druhém slově to- hoto záznamu. Vlastní data začínají až od druhého záznamu. Náv- rat do systému CP/M se děje stiskem tlačítka @RESET. Syntaxe příkazu: XMSX odstartuje pouze emulátor, stejné jako MSX1B XMSX jméno odstartuje emulátor a poté soubor "jméno.MSX" MSX.COM ========= Jedná se o upravený BIOS emulátoru systému MSX, doplněný o zaváděcí podprogram, který načte do paměti také specifikovaný soubor typu MSX. Poté je BIOS odstartován. BIOS připraví v RAM prostředí systému MSX a předá řízení načtenému souboru. Ten může začínat kdekoli od adresy 3500H a výše a může mít délku až AF00H bajtů. Soubor typu MSX je nahrán na adresu, která je uve- dena v prvním slově prvního záznamu. Startovací adresa je ve druhém slově tohoto záznamu. Vlastní data začínají až od druhého záznamu. Při načítání tohoto souboru je zobrazen jeho původní název, jaký měl na pásce. Tento název je uložen v prvním záznamu od 17tého bajtu. Program MSX nekontroluje, zda-li má jím nahrá- vaný soubor správný formát. Návrat do systému CP/M lze uskuteč- nit stiskem obou kláves SHIFT ( pokud je takto program typu MSX upraven ), nebo stiskem tlačítka @RESET. Syntaxe příkazu: MSX vypíše informaci o správné syntaxi příkazu MSX jméno odstartuje BIOS a poté soubor "jméno.MSX" MSX jméno.typ odstartuje BIOS a poté soubor "jméno.typ" CC-TAPE.COM ============= Tento program slouží k oboustranné komunikaci mezi CP/M a magnetofonovým páskem. Při kopírování příliš dlouhého souboru na pásek je soubor rozdělěn na několik částí po 16 KB. Při načí- tání souboru z pásku program očekává, že vyšší byte startovací adresy souboru obsahuje číslo 01 a že poslední písmeno ve jménu obsahuje číslici určující o kolikátou část souboru se jedná. Pro poslední část je to znak nula. CC-TAPE jméno.typ načte soubor z disku a zapíše ho na pásek CC-TAPE načte soubor z pásky a zapíše ho na disk TLOAD.COM =========== Tento program funguje podobně jako CC-TAPE bez parametrů, ale umožňuje načíst z pásky libovolný soubor, do maximální délky 53 KB. Ve specifikaci jména souboru lze použít hvězdičku, která nahrazuje libovonou skupinu znaků. Načtený soubor je zapsán na disk podle těchto pravidel: - malá písmena ve jménu souboru jsou vždy převedena na velká, nepřípustné znaky jsou nahrazeny znakem minus. Pokud je první znak ve jménu mezera, je nahrazen vykřičníkem. Znaky následu- jící za první mezerou ve jménu, pokud však tato mezera není na první pozici ve jménu, jsou ignorovány. - soubor "jméno.BN.CM", tzn. program pro emulátor systému MSX verze 1.C, je převeden do podoby jméno.MSX, přičemž je přidán první záznam tak, jak to vyžaduje program MSX.COM. Pokud jméno začíná znakem @ $ nebo !, je tento znak ze jména vynechán. - soubor jméno.CM, který začíná od adresy 2000H je převeden na jméno.CDG - soubor jméno.CM začínající na adrese 0100H nebo mající starto- vací adresu na 0100H, je převeden na jméno.COM - soubory, které nesplňují žádný z výše uvedených požadavků, jsou zapsány jako jméno.SAV. Běhěm práce programu, mimo okamžiku zapisování na disketu, je možné disketu vyjmout a vložit jinou. Program si sám zajistí je- jí přijmutí, tzn. její označení jako R/W. Je-li za specifikací jména uvedeno písmeno O ( OVERWRITE ), znamená to, že je-li na disku soubor shodného jména, jako soubor právě načtený z pásku, je tento soubor z disku smazán a poté přepsán souborem nyní nač- teným. V opačném případě zůstává na disku zachován původní sou- bor a nový se na disk nezapíše. Program cyklicky načítá soubory, dokud nenastane chyba ( plný disk, plný DIR, TAPE error a podobně ). Soubory typu .DAT ( nesouvislé ) jsou preskočeny. Práci programu lze předčasně ukončit stiskem tlačítka <RESET>. Syntaxe příkazu: TLOAD vypíše informaci o správné syntaxi příkazu TLOAD jméno načte z pásku soubory "jméno?" TLOAD * načte z pásku všechny nalezené soubory TLOAD jméno O viz výše s přepisováním TLOAD * O viz výše s přepisováním TSAVE.COM =========== Tento program je opačný k programu TLOAD.COM. Umožňuje zap- sat na pásek libovolný soubor z diskety. Správně převádí soubory typu MSX, CDG a COM. Na pásek zapíše všechny soubory vyhovující specifikaci uvedené v prvním parametru. Provádění programu lze předčasně ukončit stiskem tlačítka <RESET>. Syntaxe příkazu: TSAVE vypíše informaci o správné syntaxi příkazu TSAVE jméno.typ zapíše na pásek soubor jméno.typ TSAVE *.* zapíše na pásek všechny soubory CDG.COM ========= Slouží k přípravě prostředí systému SORD M5 v operační pa- měti a k zavádění programů do tohoto prostředí. Programy musí být koncepčně pojaty stejně jako programy v SORD kartridžích. Program v sobě obsahuje MONITOR ROM, který je upravený pro pro- vozování v paměti RAM. MONITOR test paměti a test sama sebe pro- vádí, takže systémové proměnné jsou nastaveny vždy správně a je zjištěno i případné poškození MONITORu. Syntaxe příkazu: CGD označí cartridge jako neexistující, připraví MONITOR a odstartuje ho. Ten pak provede TAPE, neb mu nic jiného nezbývá CDG jméno načte soubor typu .CDG na adresu 2000H, připraví MONITOR a odstartuje ho CDG jméno.typ načte soubor uvedeného typu na adresu 2000H, připraví MONITOR a odstartuje ho *.CDG ======= Tyto soubory osahují sordovské "kartridže" s interpretry jazyků basic, tabulkovým procesorem FALC, grafickým editorem PAINT DESIGNER, Hisoft Pascalem HP4T verze 1.5, programem M5 terminal a firemními hrami.

Step-Up
Step-Up

*.MSX ======= Jedná se o MSX hry, kterých bylo na začátku roku 1992 okolo dvou stovek. Většina původních ( na pásce ) jednodílných MSX her byla pod CP/M převedena bez úprav, pouze u některých byly prove- deny drobné úpravy týkající se ovládání joysticky. Všechny pře- vedené vícedílné hry bylo nutné zcelit do jedné části. Několik her, které nesplňují podmínky, které vyžaduje program MSX.COM ( například vyžadují postupné nahrávání pomocí MSX basiku nebo se na MSX basic odkazují ) pod CP/M převedeno nebylo, ale lze provozovat bez problémů ve verzi 1.D MSX emulátoru.

Pooyan
Pooyan

BIOS1.SYS, MSXBIOS.SYS, MSXDAT.SYS, GAME.COM ============================================== Tyto soubory využívají dvoudílné programy, jejichž první část je typu .COM nebo .EXE a druhá část je typu .SYS. Soubor BIOS1 obsahuje úvodní obrazovku, která se zobrazuje na začátku každé hry, která tento soubor využívá. Dál pak obsahuje BIOSovs- ké podprogramy, na které se pak hry při svém běhu odkazují. Sou- bor MSXBIOS je v podstatě první část emulátoru systému MSX ( jeho BIOS ). Soubor MSXDAT obsahuje stav všech systémových proměnných při běhu systému MSX. Programy .COM se startují nor- málně odesláním jejich jména, zatím co programy .EXE se startují příkazem GAME jméno. Soubory .SYS musí být na stejném uživateli jako soubor .COM nebo .EXE, pouze některé verze programů je vy- žadují na uživateli 15. Nepřítomnost některého ze souborů .SYS je oznámena hlášením File jméno not found s návratem do CP/M, nebo hlášením ILLEGAL COPY OF DISK SYSTEM ABORTED, po kterém nezbývá než CP/M znovu odstartovat stiskem @RESET. Přehled her, které tyto soubory vyžadují: CHOPTER sbírání lidí vrtulníkem BERET Green Beret - voják prochází nepřátelským územím CLIMBER šplhání po horské dráze POLDO italská verze POOYAN.MSX KONG Donkey Kong - vysvobození dívky ze zajetí king konga GORF UFO střílečka SMURF šmoula jde vysvobodit šmoulinku SUBROC střílení na ufouny a monstra ZAXXON letecká 3D střílečka FARAON klasická bludišťovka poznámka: hry, které vybízejí ke stisku číselných kláves vyžadu- jí, aby spolu s číslem byla stisknuta i klávesa FUNC. BREAK.COM, BREAK.OVR ====================== BREAK-IN je hra typu bourání cihel, avšak v provedení, kte- ré se blíží profesionálně provedené hře ARKANOID na ATARI ST. SORCERY.COM, SORCERY.OVR ========================== SORCERY je typická bludišťová hra, ve které má hráč za úkol osvobozovat zakleté kouzelníky. KEY.COM ========= Tento program zavede do nevyužité části paměti RAM, která leží za BIOSem CP/M a za systémovými proměnnými ve vnitřní SRAM počítače ( tzv. CACHE, viz výše ), texty pro funkční klávesy, oživí tlačítko <RESET> a nastaví na obrazovce barvy - bílé znaky na modrém pozadí ( to je vhodné zejména pro barevné monitory, které nemají takový kontrast jako černobílé ). Rozmístění textů na funkčních klávesách je shodné s programem ASMVRMv08 a je tu- díž je výhodné pro programátory zvyklé psát v assembleru Z80. Stisk tlačítka <RESET> vrací kód 27, což je na sordu chybějící klávesa ESC. PAD.COM ========= Program pro kompletní vymazání pamětí RAM v počítači. Smaže celou operační paměť a celou CACHE RAM. Smazání je potřeba nejprve potvrdit. Po smazání je odstartován systém CP/M jako po stisku @RESET. Nezbytná pomůcka, pokud chcete začít "pitvat" ně- jaký program. BW.COM a MD.COM ================= BW je interpretr jazyka Basic-W ( tzv. BFWD, což je uprave- ný Basic-F ) a MD je emulátor systému MSX verze 1.D. Bližší po- pis obou programů je v příručkách BFWDnavod a BFWDpopis. WMON.CON a EXTENDW.COM ======================== EXTENDW.COM je programová nadstavba WINDOWS monitoru, která rozšiřuje počet jeho funkcí. WINDOWS monitor je "okénkový" prog- ram, který je vypálený ve volné části EPROM s OS CP/M. Program WMON.COM je určen pro ty uživatele, kteří nemají WINDOWS monitor vypálený v EPROM. WMON.COM je verze WINDOWS monitoru rozšířená o EXTENDW funkce, určená pro provozování v paměti RAM. Bližší informace jsou v příručkách WINDOWnav a WINCPMnav. Několik poznámek: Program XMSX.COM se původně jmenoval MSX.COM. Protože s jeho pomocí nebylo možné zavádět do paměti MSX programy začínající pod adresou 8205H a MSX programy přesahující adresu E400H, byl přejmenován a nahrazen novějším programem původního jména. Program CDG vznikl díky tomu, že programy BI.COM, BG.COM a BF.COM a ostatní cartridge programy upravují nedbale MONITOR ROM a pak také proto, aby nebylo nutné speciálně upravovat každý nový cartridge program. Některé programy využívají maximum z dostupné paměti RAM a z to- hoto důvodu je nebude možné provozovat v implementacích CP/M, které mají modul BDOS umístěný na adrese nižší než E400H. ===== napsal LZR Soft, datum poslední editace: 30. 1. 1992 =====